BDAR
gdpr

Panevėžio apskrityje nauji komisariatų vadovai

2019-02-12

Policija yra pirmoji vidaus reikalų sistemos įstaiga, kuri savarankiškai įtvirtino rotacijos tvarką ir realiai ją įgyvendino. 5-erių metų Ka­den­ci­ją bai­gu­sių pa­rei­gū­nų dar­bo re­zul­ta­tus ver­ti­na po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­tvir­tin­ta Ro­ta­ci­jos ko­mi­si­ja, sie­kiant su­for­muo­ti to­kias są­ly­gas, kad bū­tų iš­veng­ta te­ri­to­ri­nės po­li­ci­jos įstai­gos ar po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko sub­jek­ty­vaus pa­rei­gū­nų ver­ti­ni­mo, iš­veng­ti at­ve­jų, kai pa­rei­gū­nai ar­ti­mai ben­drau­ja su vie­ti­nės val­džios at­sto­vais ar pa­žei­džia Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mą.